ComplexBuild s.r.o.
IČO: 46937153

GDPR

Ochrana osobných údajov (GDPR) – Informácie pre návštevníkov

 

Vaša ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Táto informačná správa vám poskytuje prehľad o tom, ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

 

1 – Identita prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je [Názov stavebnej firmy], so sídlom na [Adresa], identifikačné číslo [IČO]. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na [Kontaktné údaje].

 

2 – Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame výlučne za účelom poskytovania našich stavebných služieb a súvisiacich činností. Tieto údaje môžeme použiť na komunikáciu s vami, zodpovedanie vašich otázok a poskytnutie informácií o našich produktoch a službách.

 

3 – Kategórie spracovávaných údajov

Môžeme spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), informácie o projekte alebo službe, ktorú od nás vyžadujete.

 

4 – Právny základ spracovania

Spracovávanie vašich osobných údajov je založené na nasledujúcich právnych základoch:

 

– Výkon zmluvy: Spracovávame vaše osobné údaje na splnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli a na poskytnutie našich služieb.

– Oprávnený záujem: Môžeme spracovávať vaše osobné údaje na ochranu našich oprávnených záujmov, napríklad na účely riadenia a prevádzky našej firmy, zlepšenia našich služieb a komunikácie s vami.

– Súhlas: V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

5 – Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracovania alebo v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše údaje budú archivované alebo vymazané, keď už nebudú potrebné.

 

6 – Vaše práva

Máte určité práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Patrí sem právo na prístup k vašim údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenositeľnosť údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Môžete tiež kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním údajov, ak sa na spracovaní údajov zakladá váš súhlas.

 

Ak chcete uplatniť svoje práva alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na [Kontaktné údaje].

 

7 – Bezpečnosť údajov

Vaše osobné údaje sú uchovávané v bezpečnom prostredí a chránené pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo poškodením. Používame primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.