ComplexBuild, s.r.o.
IČO: 46937153

Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác

IMG_1 kh

 

Vykonávame :cenár, rozpočtár

 • Cenová ponuka
 • Výkaz výmer
 • Posúdenie správnosti rozpočtu
 • Triediace a klasifikačné systémy
 • Vyjadrenia špecifických vplyvov
 • Vedľajšie rozpočtové náklady
 • Ceny a spôsoby oceňovania
 • Rozpočet a spôsoby rozpočtovania
 • Forma , štruktúra a členenie rozpočtu
 • Nástroje potrebné na zostavenie rozpočtu
 • Praktická aplikácia

 

FAQ – často kladené otázky:

Odpovede na najčastejšie kladené otázky v oblasti oceňovania stavebných prác:

Otázka: Čo je to stavebný položkovitý rozpočet?

Odpoveď: Stavebný položkovitý rozpočet je súpis prác a dodávok potrebných na vyhotovenie stavebného diela v štruktúre a členení na stavebné oddiely a cenníky . Rozpočty tvoríme výhradne s použitím softvéru.

 

Otázka: Aký je rozdiel medzi rozpočtom a výkazom výmer?

Odpoveď: Rozpočet tvorí súpis všetkých položiek s cenami jednotlivých stavebných prác a materiálov (dodávok) použitých v oceňovanom stavebnom diele. Jeho medzisúčty sú členené na oddiely a cenníky. Môže taktiež obsahovať členenie na stavebnú výrobu HSV a PSV. Výkaz výmer je taký istý, ale bez cien. Tvoria ho len vypočítané množstvá pre jednotlivé položky rozpočtu.

 

Otázka: Na čo potrebujem stavebný rozpočet?

Odpoveď: Spracovanie rozpočtu stavby je súčasťou plánovania investície. Od rozpočtu, alebo cenovej kalkulácie sa odvíja vypracovanie cash – flow projektu. Správne spracovaný rozpočet, a teda veľkosť investície je hlavnou a veľmi dôležitou súčasťou investičného projektu.

 

Otázka: Ako dlho trvá vypracovanie rozpočtu pre rodinný dom?

Odpoveď: Čas, potrebný na vypracovanie závisí od kompletnosti a zložitosti projektu a momentálneho vyťaženia našich kapacít.

 

IMG_1807